Press

  • LDPi collaboration 

  • The 1975 World Tour

  • Kid Cudi Coachella

  • Shania Twain World Tour

  • James Arthur UK Tour

  • The xx I See You Tour

  • The xx Park Avenue Armory

  • Avolites Award For Stage

  • Fury San Francisco

  • Up Down Man

MICHAEL STRAUN LIGHTING DESIGN & DIRECTION